வரப்போகுது

(இங்கு தம்பி எனக் குறிப்பது மனத்தையுமாம்)

மழைவரப் போகுது தம்பி - நீ
    மகிழ்ந்து குதித்திடு எம்பி
அழைத்திடும் போதினில் எல்லாம் - இது
    அவதரிப்பதும் இல்லை!

மேகம் கருத்திடல் ஆச்சு - மயில்
    மேனி சிலிர்த்திடல் ஆச்சு!
தாகம் தணிந்திட வேண்டும் - வந்து
    தண்ணீர் மழையினில் ஆடு!

மின்னல் இடிக்குது மேலே - நீ
    மிரளக் கூடாது கீழே!
ஜன்னல் நெருங்குது காற்று - வான்
    சாற்றிடும் கருமையின் பூச்சு!

வேக இடிவரும் வேளை - அதை
    வேதனை என்பவன் கோழை!
ராகம் அதுவெனச் சொல்லி - தினம்
    ரசிப்பதே நம் வேலை!

ஆடிக் குதித்திடு தம்பி - மழை
    அம்பிகை தந்தது தம்பி!
பாடிப் பரவசம் கொள்ளு - வரும்
    பயத்தை எட்டிநீ தள்ளு!

-விவேக்பாரதி

01.09.2017

Comments

Popular Posts