கூடா நட்பு


தோழனும் நஞ்சே தோழியும் நஞ்சே
சூழுறும் துயரைச் சுட்டெரிக் காத
தோழனும் நஞ்சே தோழியும் நஞ்சே!
ஆழமாம் அன்பை அளந்திடுங் காலை
நண்பனும் நஞ்சே நண்பியும் நஞ்சே
பண்பட இடித்துப் பழக்கா ரெனிலோ
நண்பனும் நஞ்சே நண்பியும் நஞ்சே!
உண்மை மறுத்தும் உணர்வை மறைத்தும்
கள்ளக் கபடக் கதைகள் புனைந்தும்
உள்ளக் குகையில் உறழைப் பதுக்கி
வெளியில் பொன்மான் என்று நடித்தும்
தெளிவில் லாதோர் நேரம் வருங்கால்
குழியை வெட்டும் குணத்தார்
பழக்கமும் நஞ்சே பதமறி நெஞ்சே!
 
-விவேக்பாரதி 
27.08.2017

Comments

Popular posts from this blog

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி