புதுவெம்பவை

7)

நயமுடைய காலை நமக்காக வந்து
பயனுடன் பூத்ததே பாவாய் எழுக!
கயமுகனை வென்ற கணபதி தேவன்
முயல்கின்ற செய்கை முடிக்கத் துணையாய்ப்
பயில்கின்ற காப்பாய்ப் பணிவோர்க் குயிராய்
தயவுடனே காக்கத் தரணிமிசை தோன்றி
பயங்கெடச் செய்வான்! பலவா றவனின்
வியப்புகளைப் பாடும் வினைசெய்வோ  மெம்பாவாய்!

-விவேக்பாரதி
22.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி