புதுவெம்பாவை

4)

ஆன பொழுதின் அதிசயத்தைக் காணாமல்
மோனத் துயிலினுள் மூழ்கி யிருப்பவளே!
ஞானத் துருவன் நமதிறைவன் விக்னேசன்
சேனைத் தலைவன் செறுக்கறுப்பா னென்றெல்லாம்
தேனவிழ் அல்லி திசைநாறும் தாமரை
மானப் பெரிய மதுரப்பூ நின்றபடி
ஊனலையும் ஆற்றி லுவந்துநீ ராடிநாம்
வானவ ராகி வளமுறுவோ மெம்பாவாய்!! 

-விவேக்பாரதி
19.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி