புதுவெம்பாவை

13)

பாம்பணியு மீசர்தம் பாலகனின் நாமத்தை
நாம்பணிந் தேத்திட நாடெல்லாம் வீடெல்லாந்
தாம்பெரிய செல்வமும் தானமுங் கல்வியும்
ஆம்பெரிய பேறெல்லாம் அண்டிவிடும் ஈதனைத்துஞ்
சோம்பரினால் மறந்து சொகுசாய்த் துயில்வாயோ?
தேம்ப லழிப்பானைத் தேவன் விநாயகனை
நாம்பலவாய்ப் பாடி நயமாய்க் கதிர்விரிய
ஆம்பலலர் நீராடி ஆர்த்திடுவோ மெம்பாவாய்!!

-விவேக்பாரதி
28.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி