புதுவெம்பாவை

6)

மூலமான யோகத்தால் முத்திபெற வைப்பவனைச்
சீலமுடைக் கண்ணொளியை சீவகா ருண்ணியனை
ஆலமுண்ட கண்டனை அன்றெதிர்த்த வீரவுமைப்
பாலகனை ஞானப் பழம்பெற்ற நாயகனை
வேலனுக்கு மூத்தோனை வேண்டுவர மீகவென்று
காலைத் துயிலெழுந்து கன்னித் தமிழ்பாடி
சாலமுடைச் சூரியனைச் சாற்றும் தெளிநீரிற்
கோலமுற நீராடிக் கும்பிடுவோ மெம்பாவாய்!!

-விவேக்பாரதி
21.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி