தோழா கரம் தா

மாணவரே வலுக்குதுபார் போராட்டம் - வெறும்
    மணல்வந்தால் தடைப்படுமா நீரோட்டம்?
காணவரும் நன்மைகளைப் பார்க்காதீர் - நம்
    கடமையென்ன காணுங்கள்! தோற்காதீர்!
ஆணைவரும் என்றெண்ணி அயராதீர் - அது
    அவசரத்தைக் காட்டுங்கண்டு கலையாதீர்!
பாணம்வந்து தைத்திடிலும் நகராதீர் - நம்
    படிப்பிற்காய் எழுந்தவரே குலையாதீர்!

நாட்டிற்கே அறிவுரையை அவள்சொல்லி - அங்கு
    நல்லுலகம் சென்றுவிட்டாள் நமைத்தள்ளி!
ஏட்டிற்கே வழியில்லா வொருபெண்மை, - சிதை
    ஏறியதால்! வீழ்ந்ததுநம் நலத்தன்மை!
காட்டிடுவோம் மாணவரின் பலமென்றே - நலக்
    கல்விவந்து சேரும்வரை குறியொன்றே!
நீட்டுபவர் நீட்டிடட்டும் நமக்கென்ன? - நம்
    நிழல்கூடப் போராடும்! பயமென்ன?

கல்வியிலே வரவேண்டும் புதுமாற்றம்! - சிறு
    கயவர்கொண்டு வந்ததிந்தத் தடுமாற்றம்!
பல்விதத்தில் உயர்ந்தவர்நம் பாரதரே! - இந்தப்
    பக்குவத்தை உணராதோர் மூடர்களே!
சொல்வைத்தால் பெயர்க்காமல் நின்றிடுவோம்! - அறச்
    சோதனையால் தடையனைத்தும் வென்றிடுவோம்!
அல்லென்ன பகலென்ன நாமிணைந்தால்? - பெறும்
    அற்றலுண்டு கைகளே வா! கரம்தா!!

-விவேக்பாரதி

07.09.2017

Comments

Popular Posts