புதுவெம்பாவை

5)

வெள்ளை நுரையெழும்பும் வீதி விசும்பினில்
கொள்ளை இருளகலக் கோகிலங்கள் தாம்பாடக்
கிள்ளைப் பறவைகள் கீச்சலிடும் ஓசையொடு
வள்ளையொலி கேட்டும் வளருதியோ பேய்த்தூக்கம்?
பிள்ளாய் எழுந்திராய்! பீடுடையான் சொல்கொடுப்பான்
உள்ளம் நிறைந்த உமைமைந்தன் பேரருளின்
வெள்ளத் தணையன் விநாயகன் பேர்பாடித்
துள்ளுநன் நீராடித் துய்த்திடுவோ மெம்பாவாய்!!

-விவேக்பாரதி
20.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி