காலம் ஆளும் கலாம்

ஏவுகணை மனிதர் அப்துல் கலாமின் பிறந்தநாள்

அறிவியல் நேசன் அரசியல் ராசன்
    அரும் புகழ் பாடுகிறோம் ! - அவன்
நெறியினைப் போற்றி நேரிய வழியின்
    நேர்மையில் ஓடுகி்றோம் !

வனமெனும் வாழ்வில் நாமும் நடக்க,
    வரும் துணை அவன் மொழிகள் ! - இன்று
கனவுகளை நாம் காணுகின்றோம் அவன்
    கண் எனப் பல விழிகள் !

வானங்கள் நூறு வசப்பட லாகும்
    வாடாது எழுக வென்றான் ! - கலாம்
கானம் இசைத்தான் கடமைகள் செய்தான்
    கடவுளை வணங்கி நின்றான் !

அக்கினிச் சிறகை விரித்தவன் வானை
    அறிவினில் அளந்து நின்றான் ! - நாட்டு
மக்களுக் காக மாண்புகள் செய்தான்
    மாதவம் வென்று விட்டான் ! (கலாம்)

சாதனை செய்ய முயற்சிகள் வேண்டும் !
    சாட்சி கலாம் தானே ! - பல
போதனை தந்த வேந்தனை நாமும்
    போற்றிப் புகழ்வோமே !

மானிட உருவில் மண்ணில் இறங்கிய
    மாபெரும் கதிரொளி தான் ! - இருட்
கானிடை தோன்றிய தீப்பொறி அவனே
    காலத்தை ஆளுகின்றான் ! (கலாம்)

-விவேக்பாரதி
15.10.2017

Comments

Popular Posts