புதுவெம்பாவை

28)

நம்முடைய நாயகனை நாமும் கரம்பிடித்துச்
செம்மணத்தில் சேரும் செழுமைக் கனவெல்லாம்
தம்மனம்போல் நேரத் தலைவனொரு வன்வாய்க்க
நிம்மதி பூக்க நிறைகுணமே நெஞ்சோங்கச்
சம்மதித்து நாமும் சரியாய்ப் புகழ்மாலை
கும்மியிட் டாடிக் குழுவா யுரைப்போமேல்
பெம்மான் கணநாதன் பேரன்பைத் தந்திடுவான்
அம்மட்டே நாம்செய்ய ஆளாவோ மெம்பாவாய்!!


-விவேக்பாரதி
12.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி