புதுவெம்பாவை

23)

வீடதன் வாசலில் வீதியில் யாம்வந்து
பாடிடும் பாடல் பதிந்திட வில்லையோ?
ஊடகம் மூடி உறங்கிப் பொழுதெலாம்
நாடகம் காட்டி நடித்துக் கிடப்பாயோ?
காடதில் அன்று கருநிற யானையாய்ப்
பீடுறு வள்ளி பயங்கொள வைத்தவன்
கூடும் செயலையே கூட்டும் விநாயகனைப்
பாடிநீ ராடிப் பணிபெறுவோ மெம்பாவாய்!! 

-விவேக்பாரதி
08.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி