புதுவெம்பாவை

29)

வருந்தையை நன்றாய் வரவேற்று நெஞ்சத்
திருக்கின்ற தீய இடரழித்துச் சூழ்ந்த
அரும்பொருளாம் நெல்லை அறுவடை செய்யும்
பெருமுழவர் கொண்டாடும் பேருவகை கண்டு
திருநுதல் பூக்கத் திலகமொளி வீச
இருகண் திறந்து இறைகண நாதன்
அருட்தாள் வணங்கி அனைவரும் கூடி
விருப்புடன் நீராடி வீடுறுவோ மெம்பாவாய்!!


-விவேக்பாரதி
13.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி