புதுவெம்பாவை

25) 

துதிக்கை ஆண்டவன் தூயமணி மார்பன்
விதியின் வினைதீர்க்கும் வித்தகன்! வெள்ளி
மதிவைத்த ஈசன் மகன்றன் பேரைத்
துதிசெய்தி டாமல்நீ தூங்குவையோ? நாமும்
சுதிகூட்டிப் பாடிச் சுகம்சேர்த்தால், நாட்டில்
நதியோடும், நெல்லின் நலமோங்கும், மாரி
பதிவாகும், செம்மை பலன்சேர்க்கும், வாழ்வில்
கதிமாறும்! சேர்ந்து கடன்செய்வோ மெம்பாவாய்!!

-விவேக்பாரதி
09.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி