விடுதலை

உடலைக் காற்றும் உதறும் தருணம்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை
உச்சத்தில் மனம் அச்சம் நீங்கிடும்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை!

என்னை நானே எட்டிப் பார்க்கும்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை
மின்னைப் பிடிக்க மீண்டும் அடிக்க
விடுதலை விடுதலை விடுதலை!

பூத உடல்போய் ஆவி உடல்வர
விடுதலை விடுதலை விடுதலை
மோதிய கட்டுகள் மொத்தம் அகன்றிட
விடுதலை விடுதலை விடுதலை

நானே என்னை நழுவிப் பறக்கும்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை
ஞானா காசம் எனைவர வேற்கும்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை!

விட்டு விடுதலை யாகிப் பறந்திடும்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை
சிட்டுக் குருவியைப் போலே தானிவ்
விடுதலை விடுதலை விடுதலை!!


-விவேக்பாரதி 
10.03.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி