தோழியும் மழையும்


தோழி மழையில் நனைவ தாக
    சேதி சொன்ன இணையமே!
வாழி அந்த வானம் என்று
    வாழ்த்துச் சொல்லச் சென்றுவா!
தோழி மழையில் நனைவ தில்லை!
    தோன்று மந்த துளிகள்தாம்,
கீழி றங்கி யவளு டல்மேல்
    கிளர்ச்சி கொண்டு நனையுதாம்!
*
மழையில் நனையாதிரு - அழகே
    முகில்கள் ஜொள்ளூற்றிடும்
மழையில் நனையாதிரு - அழகே
    வான வில்தோற்றிடும்

நீருன் மேலேறினால் - அழகே
    நெருப்புத் தூளாகிடும்!
காரில் நனையாதிரு - அழகே
    காய்ச்சல் பூநீட்டிடும்!

துளிகள் உடல்தீண்டினால் - அழகே
    சொர்க்கம் எனத்துள்ளிடும்
களியில் உயிர்நீத்திடும் - அழகே
    கண்கள் சிவப்பாகிடும்!

உடைகள் ஈரமானால் - அழகே
   உலர்த்தத் தென்றல்வரும்
குடைகள் நீதாங்கிடு - அழகே
    கொண்டல் இடிகொண்டிடும்!

மின்னல் இடைகாணுமேல் - அழகே
    மிரண்டு கண்ணீர்விடும்
பின்னல் நிறம்காண்கையில் - மேகம்
    பிழிந்து வெளுப்பாகிடும்

எனக்குக் கவலையெல்லாம் - இயற்கை
    என்ன படுமென்பதே!
உனக்குச் சந்தோஷமா? - போபோ
    ஊரில் மழையாடிடு

வெட்கம் கொஞ்சம்படு - அதிலே
    வெய்யில் தலைகாட்டிடும்
புட்கள் சிறகைப்பெறும் - மீண்டும்
    புயலின் வலிவந்திடும்

மெல்ல கொஞ்சம்சிரி - வானம்
    மேலே சிவப்பாகுமே
இல்லை ஒருமாற்றமும் - என்றால்
    இன்னும் சிரியன்னமே!

நீயும் மழையாதலால் - போட்டி
    நீளக் கூடாதடி
தீயின் விழிகண்டுதான் - மேகம்
    தீயக் கூடாதடி

மழையில் நனையாதிரு - அழகே
    மழையின் உயிரைவிடு!
இழையும் கருங்கூந்தலில் - வழியும்
    ஈரம் துணியால்தடு!!

-விவேக்பாரதி
15.04.2018

Comments

Popular posts from this blog

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி