காதல் வணக்கம்காதலித்தால் வணக்கம்!
 
காதலித்த பெண்ணையே
கைப்பிடித்தால் வணக்கம்!
 
கைப்பிடித்த பெண்ணை இன்னும்
காதலித்தால் வணக்கம்!

கலவி கொண்டால் வணக்கம்!
கைப்பிடித்த பின்னரே
கலவி கொண்டால் வணக்கம்!

கலவி தீர்ந்த பின்னரும்
காதலித்தால் வணக்கம்!

பிள்ளை பெற்றால் வணக்கம்!
பிள்ளை பெற்ற பின்னரும்
காதலித்தால் வணக்கம்!

பெற்ற பிள்ளை பெண்ணெனில்
பேணி நின்றால் வணக்கம்!

பேணி நின்ற பெண்ணையும்
காதலித்தால் வணக்கம்! 

ஆண் பிள்ளை பெற்றதும்
அறிவு தந்தால் வணக்கம்!
அறமுரைத்தால் வணக்கம்!
ஆசை தந்தால் வணக்கம்!

அனைத்துக்கும் மேல்
உலகத்தில் யாவர்க்கும்
அன்பு செய்தால் வணக்கம்!
ஆம்! மீண்டும்
காதலித்தால் வணக்கம்!!

-விவேக்பாரதி
26.04.2018

Comments

Popular Posts