Posts

Showing posts from June, 2018

கருமாரி கிரகமாலை

Image
காப்பு: நவக்கிரக நாயகியே நானுன் பதத்தில் அவம்நீங்க வேண்டி அமர்ந்து – கவிசொல்வேன் ! மாலை முடிந்திடவும் மாற்றம் நிகழ்ந்திடவும் காலங் கொடுத்தருள்வாய் காப்பு ! நூல் : காரிய மாற்றிக் கடமைசெய் வோரின் கருத்திடையில், சீரிய நோக்கிற் சிறப்புறச் செல்பவர் சிந்தைதனில் பேருரு வாகும் பெருங்கரு மாரி பெயருரைக்கச் சூரியத் தேவன் சுகத்தினை நல்கிச் சுடருகவே ! (1) சுடர்விடு மட்டிகை சுட்டிக ளாரமும் சூடியிங்கே இடமெனும் பாக மிருந்தருள் வீசும் இறையவளைக் கடமை புரியும் கருமா ரியவள் கனிப்பெயரைச் சடுதியிற் சொல்லிடச் சந்திரன் இன்பொளி சாற்றுகவே ! (2) சாற்று மவள்பெயர் தந்திடும் சக்திகள் சங்கடத்தை மாற்றி உயர்க்கதி மண்ணில் நிறுத்திடும் ! மாண்புடைய காற்றி லுயர்ந்து கருமா ரியின்பேர் கருதுகின்ற ஆற்ற லுணர்ந்தங் காரகன் நன்மை அளித்திடவே ! (3) அளிக்கும் சிரத்தையி லானந்தங் கண்டே அணைத்திடுவாள் ! ஒளிதிகழ் கல்வியி லுண்மையி லூன்றியிங் கோங்கிடுவாள் ! களிதருந் தேவி கருமா ரியின்பேர் கதைத்திடவே தெளிவினை நெஞ்சிடைத் தேக்க புதனெனும் தேவனுமே ! (4) தேவரின் துன்பமும் தேய்ந்திடக் கந்தனின் தேசெனவே காவலர் கைகொளும் கங்கெனும் வேலினைக் கைகொட

கருமாரி கிரகமாலை

Image
-காப்பு- நவக்கிரக நாயகியே நாடியுன் தாளில்  அவம்நீங்க வேண்டி அமர்ந்து – கவிசொல்வேன்! மாலை முடிந்திடவும் மாற்றம் நிகழ்ந்திடவும் காலங் கொடுத்தருள்வாய் காப்பு ! -நூல்- காரிய மாற்றிக் கடமைசெய் வோரின் கருத்திடையில், சீரிய நோக்கிற் சிறப்புறச் செல்பவர் சிந்தைதனில், பேருரு வாகும் பெருங்கரு மாரி பெயருரைக்கச் சூரியன் காத்துச் சுகத்தினை நல்கிச் சுடருகவே! (1) சுடர்விடு மட்டிகை, சுட்டிகள், ஆரமும் சூடியிங்கே இடமெனும் பாகம் இருந்தருள் வீசும் இறையவளைக் கடமை புரியும் கருமா ரியவள் கனிப்பெயரைச் சடுதியிற் சொல்லிடச் சந்திரன் இன்னொளி சாற்றுகவே ! (2) சாற்றும் அவள்பெயர் தந்திடும் சக்திகள் சங்கடத்தை மாற்றி உயர்க்கதி மண்ணில் நிறுத்திடும்! மாண்புடைய காற்றை உணர்ந்து கருமா ரியின்பேர் கருதுகின்ற ஆற்றல் அணிய, அங் காரகன் நன்மை அளித்திடவே! (3) அளித்திடும் பக்தியில் ஆனந்தம் மாகி அணைத்திடுவாள்! ஒளிர்த்திடும் கல்வியில் உண்மையில் நிற்பாள், உலகமெலாம்  களித்திடும் தேவி கருமா ரிபெயர் கருதிநிற்கத்  துளிர்த்திடும் ஞானத் துணையைப் புதன் தரச் சூலுரைத்தே! (4) தேவர் துயர்மலை தேய்ந்திடக் கந்தன்

அத்வைதம்

Image
கனவொரு அவஸ்தை நினைவொரு அவஸ்தை காளீ நடுவில் கனல்வது நீதான் தினமொரு புரிதல் தினமொரு திமிறல் திறமாய் மனத்தைப் பிடிப்பது நீதான் நீ பரமாத்மா நான் ஜீவாத்மா என்னுள் உனக்கு நிகழ்த்துவதும் நீ நீ சித்தாந்தம் நான் வேதாந்தம் நீயோ நானோ நடுவினில் ஆட்டம்  நானும் மாயை அவரும் மாயை நடக்கும் உலகம் அனைத்தும் மாயை காணும் கனவும் காலமும் மாயை கடைசியும் முதலும் யாவும் மாயை நிகழ்வும் நீயாய் நிகழ்த்தும் பொருளாய் நிகழ்வால் பயனை அடையும் ஒன்றாய் இவை அத்வைதம் இயக்கிய சாரம் இனிநீ நானே இதுதான் நீயே!! -விவேக்பாரதி 29.06.2018

அத்வைதம்

Image
கனவொரு அவஸ்தை நினைவொரு அவஸ்தை காளீ நடுவில் கனல்வது நீதான் தினமொரு புரிதல் தினமொரு திமிறல் திறமாய் மனத்தைப் பிடிப்பது நீதான் நீ பரமாத்மா நான் ஜீவாத்மா என்னுள் உனக்கு நிகழ்த்துவதும் நீ நீ சித்தாந்தம் நான் வேதாந்தம் நீயோ நானோ நடுவினில் ஆட்டம்  நானும் மாயை அவரும் மாயை நடக்கும் உலகம் அனைத்தும் மாயை காணும் கனவும் காலமும் மாயை கடைசியும் முதலும் யாவும் மாயை நிகழ்வும் நீயாய் நிகழ்த்தும் பொருளாய் நிகழ்வால் பயனை அடையும் ஒன்றாய் இவை அத்வைதம் இயக்கிய சாரம் இனிநீ நானே இதுதான் நீயே!! -விவேக்பாரதி 29.06.2018

தேவதைப் போட்டி

தேவதைப் போட்டிக்குத்தான் - அந்தத்     தேவனும் உன்னை படைத்தனனோ? - இங்கு நீவதை செய்வதெல்லாம் - ஒரு     நீதி அறியாத பாலனையோ?- சிறு பூவதைக் கன்னமென்றும் - செல்வப்     பூச்சினைத் தேகத் தழகென்றும் நீ - எனை மாவதை செய்யவந்தாய் - கையில்     மாட்டித் தவிக்கவே நான்பிறந்தேன்! கள்ளை விழியில்வைத்தாய் - அதைக்     கண்ணுறும் போதினி லெப்பொழுதும் - என துள்ளம் பதறவைத்தாய் - வாள்     உயர்ரக ஈட்டிகள் சொல்லில்வைத்தாய் - கொடும் முள்ளை நினைப்பில்வைத்தாய் - கொஞ்சம்     முட்டி முரைத்துநீ எனைச்சிதைத்தாய் - பெரும் வெள்ளக் கருணைவைத்தாய் - எனை     வெல்லு மளவுக்குக் காதல்வைத்தாய் என்றன் ஒருக்கரத்தில் - உன்     எழிற்கரம் பற்றிடும் பலகனவை - மன மன்றில் நிகழ்த்துகிறேன்- அதை     மாற்றமி லாமல் இறை,பொழுது - நமக் கென்றும் உதவிடட்டும் - அடி     என்மனம் பேர்க்கத் தெரிந்தவளே - இனி ஒன்றும் குறைவதில்லை - சக்தி     ஓமென்று சொல்லியே காதலிப்போம்!! -விவேக்பாரதி 28.06.2018 குரல்வழிப் பதிவு கேட்கச் சொடுக்கவும்

தேவதைப் போட்டி

தேவதைப் போட்டிக்குத்தான் - அந்தத்     தேவனும் உன்னை படைத்தனனோ? - இங்கு நீவதை செய்வதெல்லாம் - ஒரு     நீதி அறியாத பாலனையோ?- சிறு பூவதைக் கன்னமென்றும் - செல்வப்     பூச்சினைத் தேகத் தழகென்றும் நீ - எனை மாவதை செய்யவந்தாய் - கையில்     மாட்டித் தவிக்கவே நான்பிறந்தேன்! கள்ளை விழியில்வைத்தாய் - அதைக்     கண்ணுறும் போதினி லெப்பொழுதும் - என துள்ளம் பதறவைத்தாய் - வாள்     உயர்ரக ஈட்டிகள் சொல்லில்வைத்தாய் - கொடும் முள்ளை நினைப்பில்வைத்தாய் - கொஞ்சம்     முட்டி முரைத்துநீ எனைச்சிதைத்தாய் - பெரும் வெள்ளக் கருணைவைத்தாய் - எனை     வெல்லு மளவுக்குக் காதல்வைத்தாய் என்றன் ஒருக்கரத்தில் - உன்     எழிற்கரம் பற்றிடும் பலகனவை - மன மன்றில் நிகழ்த்துகிறேன்- அதை     மாற்றமி லாமல் இறை,பொழுது - நமக் கென்றும் உதவிடட்டும் - அடி     என்மனம் பேர்க்கத் தெரிந்தவளே - இனி ஒன்றும் குறைவதில்லை - சக்தி     ஓமென்று சொல்லியே காதலிப்போம்!! -விவேக்பாரதி 28.06.2018 குரல்வழிப் பதிவு கேட்கச் சொடுக்கவும்

அனாதையாக உயிர்கள் படும் வதை

ஆசைக் கொருவினை ஆக்கிடு வார்பின் அழித்திடுவார், வேசம் புனைவார், வினைமுடிந் தாலோ விலகிடுவார், நேசம் விளைந்ததன் நெஞ்சை மறைத்து நடித்திடுவார், மோசப் பெயரினைத் தாங்கவும் அஞ்சிடா மூடர்களே!! -விவேக்பாரதி 26.06.2018

அனாதையாக உயிர்கள் படும் வதை

ஆசைக் கொருவினை ஆக்கிடு வார்பின் அழித்திடுவார், வேசம் புனைவார், வினைமுடிந் தாலோ விலகிடுவார், நேசம் விளைந்ததன் நெஞ்சை மறைத்து நடித்திடுவார், மோசப் பெயரினைத் தாங்கவும் அஞ்சிடா மூடர்களே!! -விவேக்பாரதி 26.06.2018

தஞ்சை பெரியகோவில்

Image
உருவுடை யானை உருவமி லானை உளத்தமரத் தருவுடை யானைத் தமிழுடை யானைத் தமதுடல்மேல் திருவுடை யானைத் திரள்சடை யானைத் திசையளந்த பெருவுடை யானைப் பிடிப்பவர்க் கில்லை பிறப்பினியே!! -விவேக்பாரதி 25.06.2018

தஞ்சை பெரியகோவில்

Image
உருவுடை யானை உருவமி லானை உளத்தமரத் தருவுடை யானைத் தமிழுடை யானைத் தமதுடல்மேல் திருவுடை யானைத் திரள்சடை யானைத் திசையளந்த பெருவுடை யானைப் பிடிப்பவர்க் கில்லை பிறப்பினியே!! -விவேக்பாரதி 25.06.2018

இரயில் பயண வெண்பாக்கள்

சக்கரங்கள் ஆயிரமாய் ஜன்னல்கள் கண்களுமாய் அக்கறையாய் மக்கள் அகம்தாங்கி - சிக்கென இந்தரயில் முன்னே இயக்கத்தைக் காண்கிறது! சொந்தரயில் போல சுகம்!  நாலா புறத்தினிலும் நல்லகாற்று கோதிவிடக் கோலா கலச்சத்தம் கொண்டிசைத்து - வேலேபோல் பாய்கின்ற திந்தரயில் பார்க்கப் பரவசந்தான்! சாய்கின்ற ஜன்னல் சகி! யார்யாரோ நட்பாக எல்லாரை யும்சேர்க்கும் பார்போல செல்லும் பலரயில்கள் - ஊர்சேர்க்கப் போராடும் தோழர்கள் போட்டியிலா வீரர்கள் காரோடும் மின்சாரக் கம்பு! -விவேக்பாரதி 22.06.2018

இரயில் பயண வெண்பாக்கள்

சக்கரங்கள் ஆயிரமாய் ஜன்னல்கள் கண்களுமாய் அக்கறையாய் மக்கள் அகம்தாங்கி - சிக்கென இந்தரயில் முன்னே இயக்கத்தைக் காண்கிறது! சொந்தரயில் போல சுகம்!  நாலா புறத்தினிலும் நல்லகாற்று கோதிவிடக் கோலா கலச்சத்தம் கொண்டிசைத்து - வேலேபோல் பாய்கின்ற திந்தரயில் பார்க்கப் பரவசந்தான்! சாய்கின்ற ஜன்னல் சகி! யார்யாரோ நட்பாக எல்லாரை யும்சேர்க்கும் பார்போல செல்லும் பலரயில்கள் - ஊர்சேர்க்கப் போராடும் தோழர்கள் போட்டியிலா வீரர்கள் காரோடும் மின்சாரக் கம்பு! -விவேக்பாரதி 22.06.2018

முடியாக் கனவு

விடியும் வரையில் தினமுமுன்    விலாசம் தேடி வருகின்றேன் படிகள் கோடி இருந்தாலும்    பாதை மாறா துயர்கின்றேன் அடிகள் களிகள் அச்சங்கள்    ஆளும் போதும் தொடர்கின்றேன் முடியாக் கனவே நீமட்டும்    முகத்தை ஏனோ திருப்புகிறாய்! ஆரம் பத்தில் சிலபோது    ஆனந் தத்தில் உருவாவாய் பேரின் பத்தை நடுவாக்கிப்    பேயைப் போன்றும் நீவருவாய் கார ணங்கள் தெரியாது    காட்சித் தன்மை தெரியாது யாருக் காயோ நீவருவாய்    யாரோ எல்லாம் நீகொணர்வாய்! வசந்தம் உன்றன் விலாசமா?    வண்ணம் உன்றன் சுபாவமா? நிசத்தைப் போலப் பிரதாபமா?    நினக்கும் விடியல் பிரகாசமா? அசதித் தூக்கம் உன்வாசமா?    அற்பம் அண்டம் உன்வேஷமா? விசையா திசையா எதுமுடிவு?    விடிந்தும் முடியா என்கனவே! காதல் காட்சி படைக்கின்றாய்    காமக் கலவை இழைக்கின்றாய் போதப் பாதை கொடுக்கின்றாய்    புதுமை கோடி எடுக்கின்றாய் மீத மிருக்கும் முடிவென்ன    மிச்சக் கனவின் கதையென்ன சேதி யுரைக்கக் கேட்கின்றேன்    சீக்கி ரம்சொல் என்கனவே! உனையே நினைவாய்க் கொண்டிட்டால்    உறக்கம் என்றன் உலகாகும் உனையோர் கனவே எனவைத்தால்    உலகம் எனக்கும் உறவாகும் நினைவில் உன்னைச் சுமந்தபடி    நீளம் கடக்க முயலு

முடியாக் கனவு

விடியும் வரையில் தினமுமுன்    விலாசம் தேடி வருகின்றேன் படிகள் கோடி இருந்தாலும்    பாதை மாறா துயர்கின்றேன் அடிகள் களிகள் அச்சங்கள்    ஆளும் போதும் தொடர்கின்றேன் முடியாக் கனவே நீமட்டும்    முகத்தை ஏனோ திருப்புகிறாய்! ஆரம் பத்தில் சிலபோது    ஆனந் தத்தில் உருவாவாய் பேரின் பத்தை நடுவாக்கிப்    பேயைப் போன்றும் நீவருவாய் கார ணங்கள் தெரியாது    காட்சித் தன்மை தெரியாது யாருக் காயோ நீவருவாய்    யாரோ எல்லாம் நீகொணர்வாய்! வசந்தம் உன்றன் விலாசமா?    வண்ணம் உன்றன் சுபாவமா? நிசத்தைப் போலப் பிரதாபமா?    நினக்கும் விடியல் பிரகாசமா? அசதித் தூக்கம் உன்வாசமா?    அற்பம் அண்டம் உன்வேஷமா? விசையா திசையா எதுமுடிவு?    விடிந்தும் முடியா என்கனவே! காதல் காட்சி படைக்கின்றாய்    காமக் கலவை இழைக்கின்றாய் போதப் பாதை கொடுக்கின்றாய்    புதுமை கோடி எடுக்கின்றாய் மீத மிருக்கும் முடிவென்ன    மிச்சக் கனவின் கதையென்ன சேதி யுரைக்கக் கேட்கின்றேன்    சீக்கி ரம்சொல் என்கனவே! உனையே நினைவாய்க் கொண்டிட்டால்    உறக்கம் என்றன் உலகாகும் உனையோர் கனவே எனவைத்தால்    உலகம் எனக்கும் உறவாகும் நினைவில் உன்னைச் சுமந்தபடி    நீளம் கடக்க முயல

கள்ளக் கண்ணன்

Image
சின்னச் சின்னக் கண்ணனுக்குச் சிரித்திடும் கள்வனுக்கு வண்ண வண்ண ராஜனுக்கு வாலிபக் குமாரனுக்கு வாழ்க்கைப் பட்டாலே வாதைகள் தீரும் வாசல் முன்னாலே வசந்தம் வந்தேறும்... உறிவெண்ணெய் திருடியவன் உயிரைத் திருடக் காத்திருந்தால் பசுங்கன்றை வருடுபவன் பார்வைபடப் பார்த்திருந்தால் உலகம் மறந்து போகுமடியோ! பெண்மை உணர்வெழுந்து வேகுமடியோ! அவனொரு கள்வனடி ஆசிரியன் நண்பனடி அவனொரு தெய்வமடி அசட்டுக் குழந்தைச் செல்வனடி அவன் புகழைச் சொல்லி நின்றாலோ....இந்த அம்புலியும் பாடும் ஆலேலோ! அர்ஜுனன் தயங்கியதும் கீதைதந்தான் பாதைசொன்னான் பாஞ்சாலி கதறியதும் சேலைதந்தான் வாழ்வுதந்தான் நமது சேலை உருவிக் கொண்டானே...அந்த நாளைப் பார்த்து வழங்கிடத்தானே! தென்றலை வரவழைத்துச் சேதிசொல்லிக் காத்திருப்போம் அன்றிலைப் பாடச்சொல்லி அவன்சாயல் பார்த்திருப்போம் யமுனையை விட்டுச் சென்றானே! நமது யௌவனத்தைத் திருடிக் கொண்டானே....!! -விவேக்பாரதி 18.06.2018 படம்: பிரியங்கா ரகுராமன்

இன்ப வரம்

இந்த வானினை நோக்கிடும் போதிலும்     ஈர்க்கும் வெண்ணிலா கண்டிடும் போதிலும் மந்த மாருதம் தொட்டிடும் போதிலும்     மாரி யின்மணம் பட்டிடும் போதிலும் சுந்த ரத்தமிழ் கேட்டிடும் போதிலும்     துங்க நற்றமிழ் பேசிடும் போதிலும் சிந்தை எங்கணும் மேவிடும் இன்புபோல்      சீவன் காண்பதோர் நற்களி இல்லையே!! -விவேக்பாரதி 13.06.2018

இன்ப வரம்

இந்த வானினை நோக்கிடும் போதிலும்     ஈர்க்கும் வெண்ணிலா கண்டிடும் போதிலும் மந்த மாருதம் தொட்டிடும் போதிலும்     மாரி யின்மணம் பட்டிடும் போதிலும் சுந்த ரத்தமிழ் கேட்டிடும் போதிலும்     துங்க நற்றமிழ் பேசிடும் போதிலும் சிந்தை எங்கணும் மேவிடும் இன்புபோல்      சீவன் காண்பதோர் நற்களி இல்லையே!! -விவேக்பாரதி 13.06.2018

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் - திரை விமர்சனம்

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று” என்னும் கவிஞர் கண்ணதாசனின் பிரபல பாடல் வரி ஒன்று படமாகியிருக்கிறது. தனது முதல் படத்தின் முயற்சியில் நல்ல முத்திரையும் முதிர்ச்சியையும் காட்டி இருக்கிறார் இயக்குநர் மு.மாறன் அவர்கள். பிரபல இயக்குநர் கே.வி. ஆனந்த் மற்றும் நடிகர் இயக்குநர் ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த மு.மாறன் ஒரு நல்ல திரைக்கதையைக் கொண்ட படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இதன் திரைக்கதை அமைப்பு தான் இந்தப் படத்திற்கு பலம் என்று தோன்றுகிறது. இதன் திரைக்கதையைக் குறித்து முதலில் காண்போம். 1950களில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய இயக்குநர் அக்கிரா குரோசோவாவின் “ரோஷோமான்” என்னும் திரைப்படத்தில் பயன்படுத்தியிருந்த திரைக்கதை உத்தி (ரோஷோமான் தாக்கம்/ Rashomon effect) தான் இத்திரைப்படத்தின் திரைக்கதையை சுவாரஸ்யமாக்கி இருக்கிறது எனலாம்.   ரோஷோமான் தாக்கம்/Rashomon effect என்பது ஒரே நிகழ்வை ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தின் பார்வையிலிருந்து பல்வேறு கோணங்களில் பிரித்துக் காட்டக்கூடிய ஓர் உத்தி எனலாம். சாத்தியக் கூறுகள், நோக்கம், சாட்சிகள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் அந்த நிகழ்வ

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் - திரை விமர்சனம்

இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று” என்னும் கவிஞர் கண்ணதாசனின் பிரபல பாடல் வரி ஒன்று படமாகியிருக்கிறது. தனது முதல் படத்தின் முயற்சியில் நல்ல முத்திரையும் முதிர்ச்சியையும் காட்டி இருக்கிறார் இயக்குநர் மு.மாறன் அவர்கள். பிரபல இயக்குநர் கே.வி. ஆனந்த் மற்றும் நடிகர் இயக்குநர் ராகவா லாரன்ஸ் ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த மு.மாறன் ஒரு நல்ல திரைக்கதையைக் கொண்ட படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். இதன் திரைக்கதை அமைப்பு தான் இந்தப் படத்திற்கு பலம் என்று தோன்றுகிறது. இதன் திரைக்கதையைக் குறித்து முதலில் காண்போம். 1950களில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய இயக்குநர் அக்கிரா குரோசோவாவின் “ரோஷோமான்” என்னும் திரைப்படத்தில் பயன்படுத்தியிருந்த திரைக்கதை உத்தி (ரோஷோமான் தாக்கம்/ Rashomon effect) தான் இத்திரைப்படத்தின் திரைக்கதையை சுவாரஸ்யமாக்கி இருக்கிறது எனலாம்.   ரோஷோமான் தாக்கம்/Rashomon effect என்பது ஒரே நிகழ்வை ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தின் பார்வையிலிருந்து பல்வேறு கோணங்களில் பிரித்துக் காட்டக்கூடிய ஓர் உத்தி எனலாம். சாத்தியக் கூறுகள், நோக்கம், சாட்சிகள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் அந்த

இப்பொழுதே உழுதுவிடு

இனிமுடி யாதென் றியம்பிடும் போது கனிந்திடும் தெய்வம் கவி! இனிமேலும் இது தாங்காது இப்போதே நீ உழுதுவிடு தனிமை இனிமை தீரும் முன்னம் தாராளத்தைத் தொடங்கிவிடு வானம் பார்த்து வளைந்த மார்பில் மோனத் திருக்கும் முழுமைப் போதில் கானப் பயிர்கள் கண்கள் சிமிட்ட ஞானத் தேரால் நல்ல பதத்தில் இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது! சிம்மா சனத்தில் நானும் அமரச் சும்மா சொற்கள் ஏவல் புரிய இம்மா நிலைமை இருக்கும் போதே அம்மா கவிதா அருகில் வந்து இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது! தொடுவா னத்தைப் பிடிவா னாக்கிக் கடலா ழத்தைக் கையாற் காட்டி உடலா உயிரா உலகம் கடந்து விடடா என்நான் விண்ணில் பாய இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது! பாதை எங்கும் பாட்டின் நிழல்கள் போதை போலென் பின்னால் தொடரத் தீதா நன்றா பரவா யில்லை ஏதா கிலும்வா என்மேல் நின்று இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது!! -விவேக்பாரதி 12.06.2018

இப்பொழுதே உழுதுவிடு

இனிமுடி யாதென் றியம்பிடும் போது கனிந்திடும் தெய்வம் கவி! இனிமேலும் இது தாங்காது இப்போதே நீ உழுதுவிடு தனிமை இனிமை தீரும் முன்னம் தாராளத்தைத் தொடங்கிவிடு வானம் பார்த்து வளைந்த மார்பில் மோனத் திருக்கும் முழுமைப் போதில் கானப் பயிர்கள் கண்கள் சிமிட்ட ஞானத் தேரால் நல்ல பதத்தில் இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது! சிம்மா சனத்தில் நானும் அமரச் சும்மா சொற்கள் ஏவல் புரிய இம்மா நிலைமை இருக்கும் போதே அம்மா கவிதா அருகில் வந்து இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது! தொடுவா னத்தைப் பிடிவா னாக்கிக் கடலா ழத்தைக் கையாற் காட்டி உடலா உயிரா உலகம் கடந்து விடடா என்நான் விண்ணில் பாய இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது! பாதை எங்கும் பாட்டின் நிழல்கள் போதை போலென் பின்னால் தொடரத் தீதா நன்றா பரவா யில்லை ஏதா கிலும்வா என்மேல் நின்று இப்பொழுதே நீ உழுதுவிடு இனிமேலும் இது தாங்காது!! -விவேக்பாரதி 12.06.2018

இனிய பெங்களூர்

பெங்களூரில் தமிழ் பேசிய ஓலா ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் நான் கவிஞன் என்று சொல்லவும் ஊரைப் பற்றியொரு கவிதை கேட்க, உடனே சொன்னது... எப்போதும் இளந்தென்றல் குளிராக வீசும்     எங்கெங்கும் பலமொழிகள் பலரின்வாய் பேசும் முப்போதும் சுடும்வெய்யில் முகையாகப் பூக்கும்     மூண்டபல கல்மலைகள் விண்முட்டிப் பேர்க்கும் தப்பாத நெரிசல்கள் சாலைகளைத் தேக்கும்     தாராளம் கஞ்சமென வேற்றுமைகள் பார்க்கும் ஒப்பில்லா பசுமரங்கள் ஓரத்தில் நிற்கும்     ஒயிலான இப்பெங்க ளூரினிய வூரே!! -விவேக்பாரதி 10.06.2018

இனிய பெங்களூர்

பெங்களூரில் தமிழ் பேசிய ஓலா ஆட்டோ ஓட்டுநரிடம் நான் கவிஞன் என்று சொல்லவும் ஊரைப் பற்றியொரு கவிதை கேட்க, உடனே சொன்னது... எப்போதும் இளந்தென்றல் குளிராக வீசும்     எங்கெங்கும் பலமொழிகள் பலரின்வாய் பேசும் முப்போதும் சுடும்வெய்யில் முகையாகப் பூக்கும்     மூண்டபல கல்மலைகள் விண்முட்டிப் பேர்க்கும் தப்பாத நெரிசல்கள் சாலைகளைத் தேக்கும்     தாராளம் கஞ்சமென வேற்றுமைகள் பார்க்கும் ஒப்பில்லா பசுமரங்கள் ஓரத்தில் நிற்கும்     ஒயிலான இப்பெங்க ளூரினிய வூரே!! -விவேக்பாரதி 10.06.2018

களி தந்தாய்

கண்ணை மறைத்திடும் கார்முகில் கூட்டத்தில்     காலம் கழிந்திருந்தேன்! - ஒரு காலையும் மாலையும் பாலகன் ஆசையைக்     கவ்விப் பிடித்திருந்தேன், எண்ண மனைத்திலும் ஏறிய மோகத்தில்     எம்பிக் குதித்திருந்தேன் - வந்த ஏணியைத் தள்ளி யிகழ்ந்திட நாணின்றி     எப்படியோ திரிந்தேன்! உண்மைப் பொருளை உணர மறுக்கின்ற     உச்சத்தில் நானிருந்தேன் - சிறு ஊறுவந் தாலும் தடுக்குற்று பள்ளத்தில்     உச்சிவிட் டேவிழுந்தேன் வண்ண மறிந்திடா வாழ்வினில் கண்முன்னே     வானவில் கொண்டுதந்தாய் - குருவே வாடு மனத்தினில் தேடல் பயணங்கள்     வார்த்துக் களியைத்தந்தாய்! நீயொரு சத்தியம் நீயொரு தத்துவம்     நீயே இறைவடிவம் - உன் நிழலும் ரகசியம் நீண்டிடும் சிந்தனை     நீளம் பரமசுகம் தீயொரு கண்ணெனக் கொண்ட தலைவன்     திரட்டிய அன்புமுகம் - ஒரு திவ்ய சுருதியில் நெஞ்சில் ஒலித்திடும்     தீட்சண்ய தேவசுரம் வாயொரு தீவினை நெஞ்சொரு தீவினை     மாற்றி மாற்றித்தொடவே - ஒரு வன்மையி லாத வலிக்கரம் சிக்குற்று     வாட்டத் துழன்றிடவே தாயொரு பக்கம் தளிரினைக் கவ்வித்     தடங்கொண்டு சேர்ப்பதுபோல் - குருவே தாவும் மனத்தினில் ஆவல் அறுத்துடன்     தண்ம

களி தந்தாய்

கண்ணை மறைத்திடும் கார்முகில் கூட்டத்தில்     காலம் கழிந்திருந்தேன்! - ஒரு காலையும் மாலையும் பாலகன் ஆசையைக்     கவ்விப் பிடித்திருந்தேன், எண்ண மனைத்திலும் ஏறிய மோகத்தில்     எம்பிக் குதித்திருந்தேன் - வந்த ஏணியைத் தள்ளி யிகழ்ந்திட நாணின்றி     எப்படியோ திரிந்தேன்! உண்மைப் பொருளை உணர மறுக்கின்ற     உச்சத்தில் நானிருந்தேன் - சிறு ஊறுவந் தாலும் தடுக்குற்று பள்ளத்தில்     உச்சிவிட் டேவிழுந்தேன் வண்ண மறிந்திடா வாழ்வினில் கண்முன்னே     வானவில் கொண்டுதந்தாய் - குருவே வாடு மனத்தினில் தேடல் பயணங்கள்     வார்த்துக் களியைத்தந்தாய்! நீயொரு சத்தியம் நீயொரு தத்துவம்     நீயே இறைவடிவம் - உன் நிழலும் ரகசியம் நீண்டிடும் சிந்தனை     நீளம் பரமசுகம் தீயொரு கண்ணெனக் கொண்ட தலைவன்     திரட்டிய அன்புமுகம் - ஒரு திவ்ய சுருதியில் நெஞ்சில் ஒலித்திடும்     தீட்சண்ய தேவசுரம் வாயொரு தீவினை நெஞ்சொரு தீவினை     மாற்றி மாற்றித்தொடவே - ஒரு வன்மையி லாத வலிக்கரம் சிக்குற்று     வாட்டத் துழன்றிடவே தாயொரு பக்கம் தளிரினைக் கவ்வித்     தடங்கொண்டு சேர்ப்பதுபோல் - குருவே தாவும் மனத்தினில் ஆவல் அறுத்துடன்    

இதயச்சிறை

Image
  யாரிந்த தேவியை வரவழைத்தார்? என்றன்     யௌவணம் திருடிட அனுமதித்தார் போரென்று சொல்லாமல் தோற்கடித்தாள் ஒற்றை     புன்னகை வாளினால் சாகடித்தாள்! அணுசக்திப் பந்தினைக் கண்களென்றார், தீய்க்கும்     அமிலத்தைப் பார்வையில் சிந்திநின்றாள், கனவுக்குள் பலகுண்டு பெய்துவிட்டாள், என்னைக்     கற்காலம் பார்த்திடச் செய்துவிட்டாள்! வெண்பஞ்சு தோலுக்குள் வேலம்புகள், வந்து     வெட்டும் பதத்தினில் மூக்கின்நுனி, பண்ணம்பு வீசிடும் பாவைக்குரல், என்று     படைநூறு கொண்டவள் தெய்வத்துகள்! அழகெலாம் தாக்கிடும் மதயானைகள், நிழல்     ஆனந்த வல்லியின் பலசேனைகள், பழகிடப் போர்செய்யும் நூதனத்தாள், இந்தப்     பாவை இயற்கையின் சீதனத்தாள்! ஒருபக்கம் ரதியென்னும் தோற்றத்தினாள் மற்றும்     ஒருபக்கம் சதிசெய்யும் கூற்றத்தினாள் இருபக்கம் கூர்கொண்ட பேனாமுனை இவள்     இதயச் சிறைக்கில்லை எங்குமிணை!! -விவேக்பாரதி 09.06.2018

இதயச்சிறை

Image
  யாரிந்த தேவியை வரவழைத்தார்? என்றன்     யௌவணம் திருடிட அனுமதித்தார் போரென்று சொல்லாமல் தோற்கடித்தாள் ஒற்றை     புன்னகை வாளினால் சாகடித்தாள்! அணுசக்திப் பந்தினைக் கண்களென்றார், தீய்க்கும்     அமிலத்தைப் பார்வையில் சிந்திநின்றாள், கனவுக்குள் பலகுண்டு பெய்துவிட்டாள், என்னைக்     கற்காலம் பார்த்திடச் செய்துவிட்டாள்! வெண்பஞ்சு தோலுக்குள் வேலம்புகள், வந்து     வெட்டும் பதத்தினில் மூக்கின்நுனி, பண்ணம்பு வீசிடும் பாவைக்குரல், என்று     படைநூறு கொண்டவள் தெய்வத்துகள்! அழகெலாம் தாக்கிடும் மதயானைகள், நிழல்     ஆனந்த வல்லியின் பலசேனைகள், பழகிடப் போர்செய்யும் நூதனத்தாள், இந்தப்     பாவை இயற்கையின் சீதனத்தாள்! ஒருபக்கம் ரதியென்னும் தோற்றத்தினாள் மற்றும்     ஒருபக்கம் சதிசெய்யும் கூற்றத்தினாள் இருபக்கம் கூர்கொண்ட பேனாமுனை இவள்     இதயச் சிறைக்கில்லை எங்குமிணை!! -விவேக்பாரதி 09.06.2018

ஜனனி

Image
ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ இதயக் கூட்டைப் பிளந்து - அதிலே    இமய மாகி வளர்ந்து உதய மாகக் கிளர்ந்து - உடலுள்    உயிரு மாகி அமர்ந்து எதையும் செய்யும் கலைநீ - நெஞ்சை     ஏவு கின்ற சிலைநீ குதலை மொழியின் ஜனனி - மனதுக்    குன்றில் மலரும் மலர்நீ! ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ திவலை யாகக் கசிந்து - அதனால்     தினமு மாகி வழிந்து கவிதை யாக மலர்ந்து - அதிலே    ககனம் கடல்கள் அளந்து குவியும் கருத்துக் கொருத்தி - அழிக்கும்    குணமி லாத வொருத்தீ சிவமும் ஆன வெளிநீ - அதற்குள்    ஜீவ னான ஜனனி! ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ அனுப வத்துப் புனலில் - சிறிய    அறிவுக் கலனில் உதவி கனவுத் தோட்டத் துள்ளே - அழகுக்    காவ லாகப் பரவி எனையி ழுத்துக் கரைத்து - கருதும்    எண்ண மாக நிறைத்து நினைவில் நிற்கும் சுடர்நீ - அருளே    நீழ லான ஜனனி!! ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ -விவேக்பாரதி 07.06.2018

ஜனனி

Image
ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ இதயக் கூட்டைப் பிளந்து - அதிலே    இமய மாகி வளர்ந்து உதய மாகக் கிளர்ந்து - உடலுள்    உயிரு மாகி அமர்ந்து எதையும் செய்யும் கலைநீ - நெஞ்சை     ஏவு கின்ற சிலைநீ குதலை மொழியின் ஜனனி - மனதுக்    குன்றில் மலரும் மலர்நீ! ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ திவலை யாகக் கசிந்து - அதனால்     தினமு மாகி வழிந்து கவிதை யாக மலர்ந்து - அதிலே    ககனம் கடல்கள் அளந்து குவியும் கருத்துக் கொருத்தி - அழிக்கும்    குணமி லாத வொருத்தீ சிவமும் ஆன வெளிநீ - அதற்குள்    ஜீவ னான ஜனனி! ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ அனுப வத்துப் புனலில் - சிறிய    அறிவுக் கலனில் உதவி கனவுத் தோட்டத் துள்ளே - அழகுக்    காவ லாகப் பரவி எனையி ழுத்துக் கரைத்து - கருதும்    எண்ண மாக நிறைத்து நினைவில் நிற்கும் சுடர்நீ - அருளே    நீழ லான ஜனனி!! ஜனனி ஜனனி ஜனனி - என்றன் ஜீவ னுக்குள் ஒளிநீ -விவேக்பாரதி 07.06.2018

மிறைப்பா - வக்கிரவுத்தி

Image
"ஒருவர் ஒன்றை நினைத்துச் சொல்ல அது வேறு பொருள் கொடுப்பது" வக்கிரவுத்தி என்னும் மிறைப்பாவின் இலக்கணம் ஆகும். இதனை இரண்டு வகையாக எழுதலாம். ஒன்று வெளிப்படையாக பொருள் அமைவதாகப் பாடுவது. இன்னொன்று மறைமுகமான இருபொருள் ஒருமொழி சொற்களைக் கொண்டு பாடுவது. 1) காதல் தாய் என் தாயைப் பற்றி நான் பெருமையாகப் பேச என் நண்பன் காதலியைத்தான் புகழ்கிறேன் என்று நினைத்தல். அவளன்றி வாழ்வில்லை என்று சொன்னேன்,     அவசரத்து நண்பனவன் "காதல்" என்றான்! அவளின்றி உயிரில்லை என்று சொன்னேன்,     அனைவருமே சொல்வதுதான் என்று சொன்னான்! அவளின்றி உடலில்லை என்று சொன்னேன்,     அழிவுக்கும் வழிகாட்டும் காதல் என்றான்! அவளென்றன் தாயென்றேன், தாரம் தம்மை     அப்படித்தான் கூப்பிடுவார் என்கின் றானே!! 2) அவன் வரவு இல்லம் வந்த தலைவனைத் தலைவி வினவுதலும், தலைவனின் புலமை விடையும். வரவுதந்த தலைவனைத்தான் தலைவி நோக்கி     வந்தவித மெப்படியோ வென்று கேட்டாள், அரியிலென்றான் சிங்கத்தின் மீதா என்றாள்     அயமேறி எனச்சொன்ன

என் கவிதா

Image
  நெஞ்சா? கலனா? நீவந்து     நெருப்பைப் பற்ற வைக்கின்றாய்? பஞ்சா திரியா என்னெஞ்சைப்     பற்றிக் கொள்ளச் செய்கின்றாய்? நஞ்சா அமிழ்தா குடங்குடமாய்     நாளும் ஊற்ற வைக்கின்றாய்! கொஞ்சா மல்நான் இருந்துவிட்டால்     கோபம் கொள்ளும் என்கவிதா! எழிலுக் கென்று வைத்தாயோ?     ஏங்கித் தவிக்க வைத்தாயோ? அழுதற் கென்று வைத்தாயோ?     அன்பிற் காக வைத்தாயோ? தழலை வைத்தாய் ஆகுதியாய்த்     தானே என்னைக் கேட்கிறது! மழலை கேளா திருந்துவிட்டால்     மனத்தைப் பிழியும் என்கவிதா! நீயோர் நெருப்பு! நீகாட்டும்     நிழலும் நெருப்பு! இதற்கிடையில் தீயோர் நெருப்பா? எனைப்பார்க்கத்     திரும்பா முகமே நெருப்பென்பேன்! சாயாக் கனலே எப்போதும்     சாந்தப் புனலே என்றெல்லாம் ஓயா துரைக்கா திருந்துவிட்டால்     உடனே சினக்கும் என்கவிதா! விதையும் நீதான் விருட்சம்நீ     விசித்தி ரத்தின் விலாசம்நீ சதையும் நீதான் உயிரும்நீ     சத்தி யத்தின் பிம்பம்நீ கதையும் நீதான் கர்த்தாநீ     கதைமாந் தர்கள் அவர்கள்நீ எதையும் தாரா என்னிடமே     என்றும் வாழும் என்கவிதா! நெருப்பை வைத்த கையாலே     நெஞ்சை வருடு நான்சுடர்வேன் நெரு

என் கவிதா

Image
  நெஞ்சா? கலனா? நீவந்து     நெருப்பைப் பற்ற வைக்கின்றாய்? பஞ்சா திரியா என்னெஞ்சைப்     பற்றிக் கொள்ளச் செய்கின்றாய்? நஞ்சா அமிழ்தா குடங்குடமாய்     நாளும் ஊற்ற வைக்கின்றாய்! கொஞ்சா மல்நான் இருந்துவிட்டால்     கோபம் கொள்ளும் என்கவிதா! எழிலுக் கென்று வைத்தாயோ?     ஏங்கித் தவிக்க வைத்தாயோ? அழுதற் கென்று வைத்தாயோ?     அன்பிற் காக வைத்தாயோ? தழலை வைத்தாய் ஆகுதியாய்த்     தானே என்னைக் கேட்கிறது! மழலை கேளா திருந்துவிட்டால்     மனத்தைப் பிழியும் என்கவிதா! நீயோர் நெருப்பு! நீகாட்டும்     நிழலும் நெருப்பு! இதற்கிடையில் தீயோர் நெருப்பா? எனைப்பார்க்கத்     திரும்பா முகமே நெருப்பென்பேன்! சாயாக் கனலே எப்போதும்     சாந்தப் புனலே என்றெல்லாம் ஓயா துரைக்கா திருந்துவிட்டால்     உடனே சினக்கும் என்கவிதா! விதையும் நீதான் விருட்சம்நீ     விசித்தி ரத்தின் விலாசம்நீ சதையும் நீதான் உயிரும்நீ     சத்தி யத்தின் பிம்பம்நீ கதையும் நீதான் கர்த்தாநீ    

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு

காக்கைக் குருவிகளா? - அவரென்ன     காளான் புல்லினமா? காக்கும் பொறுப்புடையார் - கண்டபடி     காயச் சுடுவதுவோ? அவரும் உயிரலவோ? - அம்மம்மா     ஆவி துடிக்கிறதே தவற்றை எவரிழைத்தார்? - யோசிக்குந்     தன்மை மறந்தனரோ?  கொடுங்கோல் ஆட்சியதோ? - முன்னமோர்     கொற்றவன் கோவலனைச் சடுதியிற் கொன்றவுடன் - தண்டனை   தானும் அடைந்தனனே! அந்நெறி யோர்கிலமோ? - தமிழரின்     அறிவு பறிபோச்சோ? மெய்ந்நெறிக் காலவர்கள் - பன்னிய     மேன்மையி லாச்செயலால், செத்தது மானுடந்தான் - புழுதியில்     சேர்ந்தது நம்பிக்கைத்தேன்! பொத்து வரும்புரட்சி - ஐயகோ    போனது நம்வளர்ச்சி!! -விவேக்பாரதி 22.05.2018

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு

காக்கைக் குருவிகளா? - அவரென்ன     காளான் புல்லினமா? காக்கும் பொறுப்புடையார் - கண்டபடி     காயச் சுடுவதுவோ? அவரும் உயிரலவோ? - அம்மம்மா     ஆவி துடிக்கிறதே தவற்றை எவரிழைத்தார்? - யோசிக்குந்     தன்மை மறந்தனரோ?  கொடுங்கோல் ஆட்சியதோ? - முன்னமோர்     கொற்றவன் கோவலனைச் சடுதியிற் கொன்றவுடன் - தண்டனை   தானும் அடைந்தனனே! அந்நெறி யோர்கிலமோ? - தமிழரின்     அறிவு பறிபோச்சோ? மெய்ந்நெறிக் காலவர்கள் - பன்னிய     மேன்மையி லாச்செயலால், செத்தது மானுடந்தான் - புழுதியில்     சேர்ந்தது நம்பிக்கைத்தேன்! பொத்து வரும்புரட்சி - ஐயகோ    போனது நம்வளர்ச்சி!! -விவேக்பாரதி 22.05.2018

மூடிய கதவு

மூடிய தாமந்தக் கதவு - பலர்     முனைந்த புரட்சியின் முடிவு! கூடிய தாம்சில கனவு - எனக்     கொள்ளை யடிக்கும் நினைவு! புரட்சியைச் செய்ததும் யாரு? - அதில்     புகழைக் கண்டதும் யாரு? மிரட்சியைச் சந்தித்த தாரு? - அதை     மீட்டி நிறுத்திய தாரு? அரசியல் செய்ததோர் கூட்டம் - கெட்ட     அழிவினைச் செய்ததோர் கூட்டம் பரவிய சேதிகள் கேட்டு - துள்ளி     பதறிக் கிடந்ததோர் கூட்டம்! மூடெனச் சொல்லின சிலவாய்! - விட்டு     ஓடெனச் சொல்லின சிலவாய் நாடென்ன கதிபடும் என்றால் - தன்     நலத்தைப் பேணின தெளிவாய் சாதித்து விட்டதை எண்ணி - கொஞ்சம்     சடுதியில் ஆடிமு டிப்போம் மோதிட வானமே விழினும் - விரல்     முறுக்கிய வீரத்தைப் படைப்போம்!! -விவேக்பாரதி 29.05.2018

மூடிய கதவு

மூடிய தாமந்தக் கதவு - பலர்     முனைந்த புரட்சியின் முடிவு! கூடிய தாம்சில கனவு - எனக்     கொள்ளை யடிக்கும் நினைவு! புரட்சியைச் செய்ததும் யாரு? - அதில்     புகழைக் கண்டதும் யாரு? மிரட்சியைச் சந்தித்த தாரு? - அதை     மீட்டி நிறுத்திய தாரு? அரசியல் செய்ததோர் கூட்டம் - கெட்ட     அழிவினைச் செய்ததோர் கூட்டம் பரவிய சேதிகள் கேட்டு - துள்ளி     பதறிக் கிடந்ததோர் கூட்டம்! மூடெனச் சொல்லின சிலவாய்! - விட்டு     ஓடெனச் சொல்லின சிலவாய் நாடென்ன கதிபடும் என்றால் - தன்     நலத்தைப் பேணின தெளிவாய் சாதித்து விட்டதை எண்ணி - கொஞ்சம்     சடுதியில் ஆடிமு டிப்போம் மோதிட வானமே விழினும் - விரல்     முறுக்கிய வீரத்தைப் படைப்போம்!! -விவேக்பாரதி 29.05.2018

தலையணை

Image
கைவிரலின் வருடலிலே தென்றல் தோன்றும்    கனிவான குரல்பாட்டில் சொர்க்கம் தோன்றும்  மெய்யணைக்கும் ஆடையினால் சிலிர்ப்பு தோன்றும்     மெத்தையெலாம் நம்நெஞ்சம் மறக்கத் தோன்றும்  பொய்யிணைந்த கதைகேட்கத் தூக்கம் தோன்றும்     போயந்தக் கதைக்குள்ளே வாழத் தோன்றும்  வையத்தில் நாம்தூங்கக் கடவுள் தந்த     மடியணைமுன் தலையணைகள் தோற்கும் தானே!! -விவேக்பாரதி  03.06.2018

தலையணை

Image
கைவிரலின் வருடலிலே தென்றல் தோன்றும்    கனிவான குரல்பாட்டில் சொர்க்கம் தோன்றும்  மெய்யணைக்கும் ஆடையினால் சிலிர்ப்பு தோன்றும்     மெத்தையெலாம் நம்நெஞ்சம் மறக்கத் தோன்றும்  பொய்யிணைந்த கதைகேட்கத் தூக்கம் தோன்றும்     போயந்தக் கதைக்குள்ளே வாழத் தோன்றும்  வையத்தில் நாம்தூங்கக் கடவுள் தந்த     மடியணைமுன் தலையணைகள் தோற்கும் தானே!! -விவேக்பாரதி  03.06.2018