மூடிய கதவு


மூடிய தாமந்தக் கதவு - பலர்
    முனைந்த புரட்சியின் முடிவு!
கூடிய தாம்சில கனவு - எனக்
    கொள்ளை யடிக்கும் நினைவு!


புரட்சியைச் செய்ததும் யாரு? - அதில்
    புகழைக் கண்டதும் யாரு?
மிரட்சியைச் சந்தித்த தாரு? - அதை
    மீட்டி நிறுத்திய தாரு?

அரசியல் செய்ததோர் கூட்டம் - கெட்ட
    அழிவினைச் செய்ததோர் கூட்டம்
பரவிய சேதிகள் கேட்டு - துள்ளி
    பதறிக் கிடந்ததோர் கூட்டம்!

மூடெனச் சொல்லின சிலவாய்! - விட்டு
    ஓடெனச் சொல்லின சிலவாய்
நாடென்ன கதிபடும் என்றால் - தன்
    நலத்தைப் பேணின தெளிவாய்

சாதித்து விட்டதை எண்ணி - கொஞ்சம்
    சடுதியில் ஆடிமு டிப்போம்
மோதிட வானமே விழினும் - விரல்
    முறுக்கிய வீரத்தைப் படைப்போம்!!

-விவேக்பாரதி
29.05.2018

Comments

Popular Posts