வெடியற்ற விடியல்வெடியற்ற விடியலைக் காணவேண்டும் - மண்ணின்
   வேதனை கூடாதிருக்க வேண்டும் - கோர
இடியற்ற திருநாளைக் காணவேண்டும்! - அன்று 
   இன்பமே வரமாய்க் கிடைக்கவேண்டும்! - நொந்து
மிடியுற்ற தாய்பூமி மோட்சம்பெற - அசுரன்
   மிரட்சியைக் கொன்றநாள் தீபாவளி - அன்று
விடியட்டும் நல்வாழ்த்தும் உற்சாகமும் - நம்மை
   விலகட்டும் பொய்ப்புகை பிறதூசுகள்!
குப்பைகள் புகைகளும் அலங்காரமோ? - நிலம்
   கொடுத்ததற் கேதரும் பரிகாரமோ? - இதனைத்
தப்பென்று தெளியாமல் வாழ்கின்றதால் - நம்மைத்
   தரிகெட்ட கரியபுகை சூழ்கின்றதே! - தேவை
முப்போதும் நெருக்கிடப் புகைவாகனம் - விட்டு
   முந்திடுங் குதிரைகள் போலோடுவோம் - பல
குப்பைக்கு மத்தியில் உயர்கோபுரம் - கட்டி
   கோடிகள் பெற்றதாய் நாம்பாடுவோம்!
விடுமுறை நாளிலும் வெடிமாசினால் - புவி
   விக்கிட வைப்பதோர் விளையாடலோ? - வளம்
தடுத்திடும் செய்கைக்குப் பல்லாயிரம் - இங்கு
   செலவுகள் செய்வதோர் அறிவாண்மையோ? - வையம்
அடுப்பெனப் புகையோடு நெருப்பைத்தர - அதனை
   ஆனந்தம் ஆனந்தம் எனச்சொல்வமோ? - இதை
விடுத்துயர் வெய்தினோம் என்னும்புகழ் - நம்
   வரலாற்றில் பெயர்மாற்றும்! அதையெண்ணுவோம்!
இனிப்புக்குத் தானிந்த தீபாவளி - மக்கள்
   இதயங்கள் மகிழவே தீபாவளி - பச்சை
வனப்புக்குத் தானிந்த தீபாவளி - மாசின்
   வாட்டங்கள் நீங்கவே தீபாவளி - நமது
மனப்புட்கள் பறக்கின்ற படிவாழ்த்துவோம் - புகையின்
   மாசின்றி இந்நாளை நாமேத்துவோம்! - சத்த
நினைப்புக்குத் திரைபோட்டுக் கொண்டாடுவோம் - எந்த
   நாளிலும் சந்தோஷப் பண்பாடுவோம்!!

-விவேக்பாரதி
06.11.2018

Comments

Popular Posts