மழையில் நனைந்தால் | மணிப்பாவை


#மணிப்பாவை - 4

மழையில் நனைந்தால் மனங்குளிர் தல்போல்
அழுதை நதியால் அகங்குளிர் வெய்தும்! 
முழுவுல கேழும் முனைந்து துதிக்கும் 
குழந்தையை யப்பன் குறிப்புணர்ந் துள்ளில் 
அழைத்திடு முன்பே அருளிடுந் தெய்வம்! 
மழலை மகளே! மயக்கந் தெளிவாய்! 
தழல்கொளும் மேனி தணிந்துங் குளிர்ந்தும்
எழில்பெறக் கோஷம் எழுப்பேலோ ரெம்பாவாய்! (4) 


கருத்து:

தோழிகளே! நமக்கெல்லாம் மழையில் நனைய எவ்வளவு பிடிக்கும்? மனம் குளுமை அடையும் அல்லவா! அதுபோலத்தான் அழுதை நதியில் குளிக்கும்போதும் மனம் குளுமை அடையும். ஏழு உலகங்களும் தினமும் வியந்து வணங்கக்கூடிய குழந்தை ஐயப்பன் ஆகிய இறைவன், நம்முடைய அகக் குறிப்புகளை உணர்ந்து, நாம் உள்ளத்தால் நினைத்து அழைத்திடும் முன்னமே நமக்கு அருள்தரும் தெய்வம். மழலைக்குணம் நிறைந்த மகளே! நீ மயக்கம் தெளிந்துகொள்! அழுதை நதியில் குளிக்கும்போது உடம்பில் இருக்கும் உஷ்ணமெல்லாம் தணிந்து, குளிர்ந்து உடம்பு எழில்பெறும். அப்போது சரண கோஷங்களை எழுப்பிடுவோம் என் பாவையே!

-விவேக்பாரதி
20.12.2019

Comments

Popular posts from this blog

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி