வா பறக்கலாம்சிறகு விரிந்ததும் வானம் திறந்தது 
   சீக்கிரம் வா நாம் பறக்கலாம்! 
சிதையும் கனவுகளும் பதறும் இதயங்களும் 
   சீச்சீ! உலகை மறக்கலாம்! 
உறவு முகில்களுடன் உணவு தாரையுடன் 
   உயர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம்! நம் 
உள்ளம் எதுவரையில் செல்லும் அதுவரையில் 
   உரிமை என்றுநாம் களிக்கலாம்!!

-விவேக்பாரதி 
10.04.2020

Comments

Popular Posts