Posts

Showing posts from January, 2021

சுற்றி நில்லாதே போ பகையே

Image
ஓவியம் : நன்றி முனீஸ்வரன் ( Art Muneeswaran | Facebook ) சுற்றி நில்லாதே போ! பகையே  துள்ளி வருகுது வேல்!  குன்ற மிருக்கும் இடங்களி லெல்லாம்  குமர னிருப்பான் என்பதனால்  நின்று சிரிக்கும் தெய்வம் ஒருநாள்  நெஞ்சு திறக்கும் என்பதனால்  வென்று கொழிக்கும் பகையை உண்மை  வென்று முடிக்கும் என்பதனால்  இன்று கிளைக்கும் வேர்கள் இனிமேல்  இதயம் திறக்கும் என்பதனால்  சுற்றி நில்லாதே போ! பகையே  துள்ளி வருகுது வேல்!  உண்மை அறிந்தோர் நெஞ்சத்தில் எவ்  வூறும் இருக்கா தென்பதனால்   வண்மை நிறைந்தோர் உள்ளத்தை ஒரு  வசவு கிழிக்கா தென்பதனால்  நன்மை இருக்கும் திசைபார்த்தே நம்  நாடு நிலைக்கும் என்பதனால்  தண்மை தன்மை வன்மை எல்லாம்  தழைத்த நிலத்தார் என்பதனால் சுற்றி நில்லாதே போ! பகையே  துள்ளி வருகுது வேல்!  துள்ளும் துள்ளல் காற்றைக் கீறத்  தோன்றும் மின்னல்கள்  துளைத்த வானில் தொடர்ந்து மழையின்  தூறல் பின்னல்கள்  சொல்லும் வாய்கள் எதுவும் தெய்வச்  சுவையைக் கண்டதிலை  சுவையைக் கண்டார் முயன்றும் கூட  சொல்லை விண்டதிலை!  யாவும் ஒருநாள் சங்கமம் அதுதான்  யாக்கைச் சரணாகும்,  யார்சொன்னாலும் மாறா உண்மை  யார்க்கும் பொதுவாகும்!! -விவ

பார்வதி பஞ்சகம் | இரட்டைக் கலித்துறை கவியரங்கம்

Image
 -காப்பு-  எதனைக் குறித்திங் கியம்பிட லாமென் றெனதுளத்தில்   ஏட்டுக் கவிஞன் எழுப்பும் குரலுக் கெதிரில்நின்று   நிதமும் வளரும் நினைவின் நரம்பினை நீவியதும் நீட்டிய வாறே நிமிர்ந்தாள் கவிதா! நிகழ்வதற்குப் பதிலாய்ப் புதிய பரவசம் தந்த படியினிதாய் பாட்டுக் களியைப் படர்த்தி யதிலே பணியவைத்தாள்!  உதித்த கணத்தில் உயிரில் சிலிர்த்தேன் உளம்குழைந்தே ஊட்டிய சாற்றை உளறல் எனநான் உதிர்ப்பவனே! -அவையடக்கம்-  குருகட் டளையைக் குறித்துப் பணியும் குணமுடையேன் குள்ள மனத்தை குறுக்க நினைக்கும் குளறுகவி இருகட் டளைக்குள் இயம்பு கவிதை இசையரங்கில் எள்ளின் முனையே இருக்கும் துணிச்சல் எழுப்பியதால் தருகட் டளைக்குள் தமிழில் கவியில் சறுக்கல்வரின் தள்ளாப் பெரியோர் தகவுடன் ஏற்கச் சபைநுழைந்தேன் பெருகட் டளைகள் படைக்கும் கவிஞர் பொறுத்திடவே பிள்ளை மொழியைப் பிரியத் துடன்நீர் பிடித்திடவே -தலைவர் வாழ்த்து-  இரட்டைக் கலியில் எழுதத் தகுந்த தெழிற்றலைப்பை இளையவன் எண்ணி இருகை தடவி இருக்கையிலே     விரட்டும் பொழுதில் விடுத்த மடலின் விடையெனவே விளையா டெனவோர் தலைப்பினைத் தந்து விருப்பமுடன் அரும்பொரு ளாக அறிவுடைத் தந்தை அவர

பொங்கலோ பொங்கல் | பொங்கல் வாழ்த்துப் பாடல்

Image
பொங்கலோ பொங்கல் - ஹேஹே பொங்கலோ பொங்கல்...  கூடி நின்னு கும்மியடிச்சு  கொலவ போட்டு பாடுங்களேன்.. நாடு செழிக்க வேணுமுன்னு  நல்ல வார்த்த பாடுங்களேன்... நஞ்ச புஞ்ச கொஞ்சி சிரிக்க  நடுவில் பொங்கப் பான ஜொலிக்க  மஞ்சக் கொத்து செங்கரும்பு  மணக்க மணக்க ஆடுங்களேன்.. (பொங்கலோ பொங்கல்) உழைக்கும் மக்க வேர்வையெல்லாம்  நெல்லு மணியா பூத்திருச்சே உச்சி கால சூரியந்தான் ஒலகம் முழுக்க காத்திருச்சே மாடு கன்னு காளைகளும்  மனுசப்பய கூட்டங்களும்  கூடி வாழும் வாழ்க்கமொற  கொண்டாட்டமா ஆயிருச்சே... (பொங்கலோ பொங்கல்) விவசாயி கஷ்டப்பட்டா  விடியலில்ல பாத்துக்கடா  அவன்சோலி நஷ்டப்பட்டா  அடுப்பெரியா தேத்துக்கடா  வெளைஞ்ச பயிரு அவனுடைம வெலைய சொல்வது அவனுரிம வெள்ளாமைக்கு நன்றிசொல்லி  கும்பிடுவதே நம்ம கடம!! (பொங்கலோ பொங்கல்) பாடலைக் கேட்க  –விவேக்பாரதி  14.01.2021