தமிழால் நிமிர்ந்தேன்


ஒரு செய்யுளில் உள்ள சொற்களைக் கரந்து, அதனுள் ஒளிந்திருக்கும் இன்னொரு பாவகையை எழுதுதல் கரந்துறைப் பாட்டு எனப்படும். அப்படி முயன்ற ஒன்று 

– அறுசீர் விருத்தம் – 

குமிழென நொந்தேன் குறிதவ றானேன் 
   குமைந்து விழுந்தேனே 
அமிழ்தென வந்தாய் அறிவினைத் தந்தாய் 
   அமர்ந்திட வைத்தாயே 
தமிழ்மொழித் தாயே செறிவெனில் நீயே
   தமிழனைக் காத்தாயே 
நிமிர்ந்தனன் இன்றே நெறிதரு தமிழே 
   நிமிடமும் பிரியேனே!

– வஞ்சித் தாழிசை –

குமிழென நொந்தேன்
அமிழ்தென வந்தாய்
தமிழ்மொழித் தாயே
நிமிர்ந்தனன் இன்றே  

குறிதவ றானேன்
அறிவினைத் தந்தாய்
செறிவெனில் நீயே
நெறிதரு தமிழே

குமைந்து விழுந்தேனே
அமர்ந்திட வைத்தாயே
தமிழனைக் காத்தாயே 
நிமிடமும் பிரியேனே!!   

–விவேக்பாரதி 
15.04.2021

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி